Цитоплазма
Core
Центросоми
Пероксизоми
Голи везикули
Мазен ендоплазматичен ретикулум
Голџи апарат
Груб ендоплазматичен ретикулум
Нуклеолог
Нуклеарна мембрана
Плазматска мембрана
Лизозоми
Митохондрии
Рибосоми

Животински клетки, интерактивна дијаграм

Изберете ги деловите за изградба на ќелијата.